اصول مهندسی ژئوتکنیک

مکانیک خاک

۹۷۸۹۶۴۶۷۴۵۳۱۵، ۷۰۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
جویبار
براجاام. داس
اردشیر اطیابی