اصول مهندسی ژئوتکنیک: مکانیک خاک

خلاصه

پدیدآورندگان

براجاام. داس

نویسندگان

براجاام. داس

اردشیر اطیابی

مترجمان

اردشیر اطیابی

ناشر ها

نشر جویبار

جویبار