اصول عقائد

توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد

۹۷۸۹۶۴۵۶۵۲۴۷۸، ۷۷۸ صفحه ، چاپ ۹ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، گالینگور، وزیری
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن
محسن قرائتی