اصول حسابرسی (1) همراه با پرسشهای چهارگزینه‌ای

خلاصه

پدیدآورندگان

جمشید اسکندری

نویسندگان

جمشید اسکندری

حمیدرضا عرفی

نویسندگان

حمیدرضا عرفی

ناشر ها

نشر کتاب فرشید

کتاب فرشید