اصول حسابداری ۲

۹۷۸۶۰۰۹۱۶۶۵۲۷، ۲۰۸ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رحلی
کتاب فرشید
جمشید اسکندری