اصول حسابداری ۱

۹۷۸۶۰۰۹۱۶۶۵۱۰، ۲۰۰ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رحلی
کتاب فرشید
جمشید اسکندری