اصول تغذیه مدرن: تغذیه روده‌ای

خلاصه

پدیدآورندگان

فروه آرین‌فر

مترجمان

فروه آرین‌فر

موریس‌ادوارد شیلز

ویراستاران

موریس‌ادوارد شیلز

ناشر ها

نشر آموزش و ترویج کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی