استاتیک

۹۷۸۹۶۴۶۷۴۵۳۳۹، ۴۴۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، رحلی
جویبار
جیمز‌ال. مریام
کلن گریک
اردشیر اطبایی