ارسطو

۹۷۸۹۶۴۴۲۶۴۹۲۴، ۱۳۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
نویسنده در این کتاب، به شرح زندگی و معرفی آثار و عقاید ارسطو 322ـ 384 ق. م در زمینه‌های مختلف پرداخته است. در این مسیر آرای ارسطو دربارة موضوعاتی؛ چون کاربرد استقرا در فلسفه؛ فلسفة اولی؛ ماده و صورت؛ جاودانگی حرکت؛ خدا؛ اح...
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آلفردادوارد تیلور
علیرضا پلاسید