ارسطو

خلاصه

نویسنده در این کتاب، به شرح زندگی و معرفی آثار و عقاید ارسطو 322ـ 384 ق. م در زمینه‌های مختلف پرداخته است. در این مسیر آرای ارسطو دربارة موضوعاتی؛ چون کاربرد استقرا در فلسفه؛ فلسفة اولی؛ ماده و صورت؛ جاودانگی حرکت؛ خدا؛ احساس و مراتب زندگی روانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در کتاب نظریه‌های «معرفت» و «دولتِ ارسطو» نیز تحلیل شده است.

پدیدآورندگان

آلفردادوارد تیلور

نویسندگان

آلفردادوارد تیلور

علیرضا پلاسید

ویراستاران

علیرضا پلاسید

ناشر ها

نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی