ارایه مطالب (۲۰۰۷ PowerPoint)

۹۷۸۹۶۴۳۸۸۱۸۸۷، ۱۲۸ صفحه ، چاپ ۳ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
صفار
اشراقی
سیدعلی موسوی
مجید سبزعلی‌گل