ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با ترجمه فارسی

۹۷۸۹۶۴۵۴۰۲۳۷۰، ۳۲۸ صفحه ، چاپ ۷۶ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، جیبی
مشعر
مرکزتحقیقات‌حج