آینه حق‌نما

خلاصه

نویسنده در این کتاب ضمن شرح دوران زندگی، فضایل و مناجات حضرت علیع (23 سال قبل از هجرت، 40 ق) به گردآوری، دسته‌بندی و بررسی آیات و روایاتی در شأن حضرت علی(ع) پرداخته است. احادیث «منزلت»؛ «حقانیت»؛ «برائت»؛ «ثقلین» و «سفینة نوح» از روایات بررسی شده در کتاب هستند. شایان ذکر است در پایان کتاب نیز متن عربی و برگردان فارسی خطبة غدیر ضمیمه شده است.

پدیدآورندگان

مریم محمودزاده

نویسندگان

مریم محمودزاده

ناشر ها

نشر احسن

احسن