آوازهای آبی: گزیده شعرها

 عکس روی جلد کتاب آوازهای آبی: گزیده شعرها

خلاصه

پدیدآورندگان

ضیاء موحد

نویسندگان

ضیاء موحد

سعید سعیدپور

مترجمان

سعید سعیدپور

ناشر ها

نشر شرکت نشر کتاب هرمس

شرکت نشر کتاب هرمس