آنچه یک کاسب باید بداند: اقسام عقود و معاملات در کتب فقهی و قوانین موضوعه

خلاصه

کتاب حاضر با موضوع بررسی احکام در زمینه‌های فقهی و حقوقی دربارة اقسام عقود و معاملات نوشته شده است. از این رو در کتاب، نخست مفهوم عقد در قرآن کریم، نهج‌البلاغه و در فرهنگ لغات و همچنین اقسام عقود در قانون اساسی و کتاب‌های فقهی توضیح داده شده است. سپس شرایط عقود در فقه و قانون اساسی تشریح و قواعد فقهیه مرتبط با احکام فقهی و حقوقی چون «اقدام»؛ «اتلاف و تسبیب» و «ضمان ید» بررسی شده است. در پایان به مباحث ضمان و موارد ثبوت مسئولیت مدنی و مباحث مربوط به اشتغال ذمه و کیفیت تفریغ آن پرداخته شده است. شایان ذکر است در کتاب به شبهات مطرح دربارة موضوع نیز پاسخ داده شده است.

پدیدآورندگان

مریم محمودزاده

نویسندگان

مریم محمودزاده

ناشر ها

نشر احسن

احسن