آناتومی انسانی (رشته تربیت بدنی)

خلاصه

پدیدآورندگان

علی‌اصغر رواسی

نویسندگان

علی‌اصغر رواسی

ابوالفضل فراهانی

ویراستاران

ابوالفضل فراهانی

ناشر ها

نشر دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور