آمار و احتمال کاربردی

 عکس روی جلد کتاب آمار و احتمال کاربردی

خلاصه

پدیدآورندگان

عباس بزرگی

نویسندگان

عباس بزرگی

ناشر ها

نشر دانش پرور

دانش پرور