آمار و احتمال کاربردی

۹۷۸۶۰۰۱۲۳۰۳۵۶، ۲۲۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
دانش پرور
عباس بزرگی