آشنایی با قطعات جانبی رایانه

خلاصه

پدیدآورندگان

محسن ابرغم

نویسندگان

محسن ابرغم

ناشر ها

نشر مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)

مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)