آشنایی با قطعات جانبی رایانه

۹۷۸۹۶۴۲۹۰۶۲۲۲، ۱۳۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)
محسن ابرغم