آذرخش عشق در فرهنگ داستانسرایان

۹۷۸۶۰۰۵۰۰۰۶۲۷، ۵۲۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز
نورمحمد مجیدی‌کرایی