آذرخش عشق در فرهنگ داستانسرایان

خلاصه

نویسنده در این کتاب، گزیده‌ای از داستان‌های عاشقانة سه تن از شاعران پارسی‌گوی؛ «فردوسی»، «اسعدی گرگانی» و «نظامی گنجوی» را به قلم نظم و نثر تنظیم و ارائه کرده است. از میان این داستان‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «عشق زال، پسر سام به رودابه دختر شاه کابلستان»؛ «دلباختگی بیژن و منیژه»؛ «دلباختگی بهرام گور به آرزو دختر ماهیار» و «عشق گردیک، خواهر بهرام چوبین و خسرو پرویز».

پدیدآورندگان

نورمحمد مجیدی‌کرایی

اهتمام‌کننده

نورمحمد مجیدی‌کرایی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز

موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز