178 پرسش جامع علوم پایه داروسازی با پاسخ‌های تشریحی (دوره 35 - اسفند 1389)

خلاصه

پدیدآورندگان

سینا رضازاده

گردآورندگان

سینا رضازاده

سیدپویا هادی‌پورمقدم

گردآورندگان

سیدپویا هادی‌پورمقدم

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب