100 داستان از خاطرات و سیره علمای دین

خلاصه

پدیدآورندگان

عبدالعظیم مهتدی‌بحرانی

نویسندگان

عبدالعظیم مهتدی‌بحرانی

سیده‌زهرا حسینی‌فر

مترجمان

سیده‌زهرا حسینی‌فر

ناشر ها

نشر بنی الزهرا (س)

بنی الزهرا (س)