یک روز قشنگ

خلاصه

کتاب مصوّر حاضر، حاوی داستانی تخیلی برای کودکان گروه سنی ب و (ج) است. در داستان آمده است: در جنگلی سرسبز، جوجة کوچولو و ترسویی زندگی می‌کند که هیچ دوستی ندارد، موش کور با جوجه کوچولو دوست می‌شود و به او می‌گوید اگر حیوانات را از دست گرگ بدجنس راحت کند، همه با او دوست می‌شوند. جوجه کوچولو از سنجاب کمک می‌خواهد و با هم به سراغ گرگ بدجنس می‌روند، امّا گرگ از خواب بیدار می‌شود و آنها مجبور می‌شوند به لانة مار سمی پناه ببرند. سنجاب خود را به اهالی جنگل می‌رساند و کمک می‌خواهد، ولی فقط موش‌کور حاضر می‌شود به جوجه کوچولو کمک کند. پس از نجات جوجه کوچولو، گرگ سرش را برای پیدا کردن جوجه به داخل لانة مار می‌کند و مار به او حمله می‌کند. در پایان اهالی جنگل می‌فهمند که موش‌کور و جوجه‌کوچولو خیلی با‌شهامت هستند.

پدیدآورندگان

اعظم اسدی‌مکی‌آبادی

نویسندگان

اعظم اسدی‌مکی‌آبادی

فاطمه اسدی‌مکی‌آبادی

تصویرگران

فاطمه اسدی‌مکی‌آبادی

ناشر ها

نشر اعظم اسدی‌مکی‌آبادی

اعظم اسدی‌مکی‌آبادی