یاغیشدا چه تیرسیز گئده‌ن کیشی

۹۷۸۶۰۰۶۰۰۱۱۰۴، ۹۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
هاشمی سودمند
اختر
ناصر داوران