یاغیشدا چه تیرسیز گئده‌ن کیشی

خلاصه

پدیدآورندگان

ناصر داوران

شاعران

ناصر داوران

ناشر ها

نشر هاشمی سودمند

هاشمی سودمند

نشر اختر

اختر