یادهایی رها در باد

ساختار زبان و شیوه‌ی سخن ترکان صفاشهر و مقایسه‌ی آن با ترکی قشقایی و آذربایجانی

۹۷۸۶۰۰۵۴۵۷۴۸۳، ۲۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده در این کتاب، ضمن بیان پیشینة ترک‌زبان‌های ایرانی، به ویژه پیشینة خلجی‌ها و ترک‌های صفاشهر، ساختار زبان و شیوة سخن ترکان صفاشهر را بررسی و آن را با ترکی قشقایی و آذربایجانی مقایسه کرده است. از مباحث طرح شده در این ک...
تخت جمشید
قشقایی
کاووس حسن‌لی
خسرو رشیدی