یادهایی رها در باد: ساختار زبان و شیوه‌ی سخن ترکان صفاشهر و مقایسه‌ی آن با ترکی قشقایی و آذربایجانی

خلاصه

نویسنده در این کتاب، ضمن بیان پیشینة ترک‌زبان‌های ایرانی، به ویژه پیشینة خلجی‌ها و ترک‌های صفاشهر، ساختار زبان و شیوة سخن ترکان صفاشهر را بررسی و آن را با ترکی قشقایی و آذربایجانی مقایسه کرده است. از مباحث طرح شده در این کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساختمان جمله و نقش کلمه‌ها؛ صرف فعل‌ها؛ ضمایر؛ پیشوندها؛ میانوندها؛ پسوندها؛ شبه جمله‌ها.

پدیدآورندگان

کاووس حسن‌لی

نویسندگان

کاووس حسن‌لی

خسرو رشیدی

نویسندگان

خسرو رشیدی

ناشر ها

نشر تخت جمشید

تخت جمشید

نشر قشقایی

قشقایی