کیم فیلبی بزرگترین جاسوس قرن

 عکس روی جلد کتاب کیم فیلبی بزرگترین جاسوس قرن

خلاصه

پدیدآورندگان

المیرا خوشبخت‌مروی

ویراستاران

المیرا خوشبخت‌مروی

موسسه انتشارات مدبر

تدوین‌گران

موسسه انتشارات مدبر

ناشر ها

نشر مدبر

مدبر