کلید رستگاری: مجموعه خطاب‌های خداوند به مومنان

خلاصه

نویسنده در این کتاب با بهره‌مندی از کتاب‌های تفسیری و روایی به ویژه تفسیرهای «نمونه» و «نور»، مجموعه‌ای از خطاب‌های خداوند متعال به مؤمنان را در قرآن کریم گرد آورده است. این خطاب‌ها در سوره‌های مدنی قرآن و با عبارت «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند. در هر خطاب آیة مربوط به زبان عربی تحریر و سپس ترجمة فارسی آن به همراه تفسیر آیه، آورده شده است. نکته‌های استخراج شده از هر آیه نیز در پایان آن ذکر گردیده است. این خطاب‌ها مباحث مختلفی همچون دعوت به صبر و نماز؛ روزه؛ ربا؛ اصول صحیح تجارت؛ انفاق و صدقه را در بر می‌گیرند.

پدیدآورندگان

مجدت نقوی

نویسندگان

مجدت نقوی

ناشر ها

نشر فروغ آزادی

فروغ آزادی