کلیات نظامی گنجوی شامل

مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

جلد ۱
۹۷۸۶۰۰۱۷۱۰۲۶۱، ۹۴۶ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
شهرزاد
الیاس‌بن‌یوسف نظامی
حسن وحیددستگردی