کلیات نظامی گنجوی شامل: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر، شرفنامه و اقبالنامه

خلاصه

پدیدآورندگان

الیاس‌بن‌یوسف نظامی

شاعران

الیاس‌بن‌یوسف نظامی

حسن وحیددستگردی

مصحّحان

حسن وحیددستگردی

ناشر ها

نشر شهرزاد

شهرزاد