کاشان، شکوه هزاره‌ها

۹۷۸۹۶۴۲۷۰۸۴۰۶، ۱۶۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، گالینگور، وزیری
میردشتی
مهدی نادعلی
اسماء کریمی‌مقدم
سیدسعید کاظمی
مجید فرزادمهر