کاربر رایانه: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)

 عکس روی جلد کتاب کاربر رایانه: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)

خلاصه

پدیدآورندگان

مجید سبزعلی‌گل

نویسندگان

مجید سبزعلی‌گل

سیدعلی موسوی

نویسندگان

سیدعلی موسوی

ناشر ها

نشر صفار

صفار

نشر اشراقی

اشراقی