کاربر رایانه

استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)

جلد ۱
۹۷۸۹۶۴۳۸۸۲۴۶۴، ۴۰۸ صفحه ۹۰/۰۶/۰۱ ،
صفار
اشراقی
مجید سبزعلی‌گل
سیدعلی موسوی