والدین هشیار و کودک باهوش

خلاصه

موضوع کتاب حاضر روان‌شناسی کودک و مسائل تربیتی و اجتماعی مربوط به کودکان است. نگارنده با ارائه اطلاعات علمی که براساس روانشناسی کودکان تدوین شده است، به بیان نکاتی ارزشمند در تربیت کودکان می‌پردازد. این نکات مربوط به والدین کودک، روش‌های تربیتی و رفتاری با کودک، روابط با جامعه و دوستان است. همچنین راهکارهایی علمی در برابر رفتارهای نابه‌هنجار بعضی کودکان و کج‌خلقی‌های آنها ارائه شده است. کتاب با هدف مدیریت رفتار با کودکان و افزایش سطح تربیت کودکان در جامعه نگاشته شده است.

پدیدآورندگان

نادر لطفعلی‌زاده

نویسندگان

نادر لطفعلی‌زاده

معصومه جنت‌دوست

نویسندگان

معصومه جنت‌دوست

سپیده زمانی

ویراستاران

سپیده زمانی

حسین علیخواه

ویراستاران

حسین علیخواه

ناشر ها

نشر الوین

الوین