واژه‌پرداز (Word 2007) شاخه کاردانش: استاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدعلی موسوی

نویسندگان

سیدعلی موسوی

مجید سبزعلی‌گل

نویسندگان

مجید سبزعلی‌گل

ناشر ها

نشر صفار

صفار

نشر اشراقی

اشراقی