هی الحقیقه

خلاصه

پژوهشی در مورد حقانیت «عقاید شیعه» به ویژه در مساله «امامت» است. در این پژوهش که توسط یکی از کسانی که به مذهب شیعه گرایش یافته، صورت گرفته است، به اثبات عقاید شیعه و دفاع از این عقاید و دفع شبهات وارده در این زمینه پرداخته شده است. نویسنده با روشی استدلالی به صورت اجمالی به اثبات مستندات عقلی و نقلی عقاید تشیع در زمینه مسایلی مانند امامت ائمه اثنی‌عشر، نفی غلو از شیعیان، اثبات تقیه و مشروعیت و موارد آن، نفی تحریف قرآن و دفع اتهامات وارد شده در این زمینه نسبت به شیعیان، کیفیت وضو گرفتن و اثبات مشروعیت توسل و زیارت پرداخته و شبهات وارده در این زمینه را نیز پاسخ گفته است.

پدیدآورندگان

قاسم‌عبدالسلام کتمبو

نویسندگان

قاسم‌عبدالسلام کتمبو

ناشر ها

نشر دفتر آیت الله العظمی سیستانی

دفتر آیت الله العظمی سیستانی