هندبوک قوانین و مقررات مواد مخدر: همراه با سیاستهای کلی نظام، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه، اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، سایر قوا

خلاصه

پدیدآورندگان

علی‌اکبر باصری

تدوین‌گران

علی‌اکبر باصری

ناشر ها

نشر خرسندی

خرسندی