هندبوک تاسیسات برق

جلد ۲
۹۷۸۹۶۴۷۰۸۹۲۵۸، ۳۷۲ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
طراح
گونتر زیپ
مسعود سعیدی
محمد طلوع‌خراسانیان