هندبوک تاسیسات برق

جلد ۱
۹۷۸۹۶۴۷۰۸۹۲۴۱، ۳۶۰ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
طراح
گونتر زیپ
مسعود سعیدی
محمد طلوع‌خراسانیان