هندبوک تاسیسات برق

خلاصه

پدیدآورندگان

گونتر زیپ

نویسندگان

گونتر زیپ

مسعود سعیدی

مترجمان

مسعود سعیدی

محمد طلوع‌خراسانیان

ویراستاران

محمد طلوع‌خراسانیان

ناشر ها

نشر طراح

طراح