نیم‌ نگاهی به معنویت در آیین یوگا

خلاصه

در این پژوهش ابتدا تاریخچه‌ای از شکل‌گیری «آیین یوگا» در بیش از دو هزار سال پیش و گسترش این نوع تفکر که اخیرا تحت عنوان یک نوع عرفان نیز ارایه شده و مروج معنویت است، مورد بحث قرار گرفته سپس مبانی و اصول حاکم بر آیین یوگا، ماهیت و مراحل آن و اصطلاحات مربوط به یوگا مطرح شده و سرانجام به نقد و بررسی این آیین پرداخته شده است. نویسنده به ورود یوگا به ایران و رونق آن در کشورمان نیز اشاره کرده و ادعای معتقدان یوگا مبنی بر اتحاد روح و جسم انسان و در نتیجه کسب آرامش درونی در اثر این اتحاد که در شش مرحله انجام می‌گیرد را بیان کرده و سپس به نقد مبانی تفکر و اعتقادات آیین یوگا تا توجه به آموزه‌های اسلامی پرداخته است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی