نیم‌ نگاهی به معنویت اشو

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۱۰۶، ۵۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، جیبی
در این نوشتار سعی شده است، معنویت و عرفانی را که باگوان راجنیش مشهور به «اشو» ارایه کرده است مطرح و اعتقادات و افکار وی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. نویسنده ابتدا به گوشه‌هایی از زندگانی اشو و چگونگی شهرت یافتن او اشاره ک...
عصر آگاهی
حمزه شریفی‌دوست