نیم‌ نگاهی به عرفان سرخ‌پوستی

خلاصه

در این نوشتار یکی از عرفان‌های نوظهور که به تازگی به کشور ایران هم راه یافته و طرفدارانی نیز پیدا کرده است موسوم به «عرفان سرخ‌پوستی» مورد شناسایی و نقد قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به معرفی بنیانگذار این آیین به نام کارلوس کاستاندا و تفکرات وی که مبتنی بر نوعی سحر و جادو است پرداخته سپس مبانی فکری و اعتقادی مبتنی بر عرفان سرخ‌پوستی را مطرح و مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. نویسنده ایده‌های اصلی شکل‌دهنده عرفان سرخ‌پوستی یعنی میدان‌های انرژی، پیوندگاه، محو گذشته شخصی و تقدس طبیعت را مطرح کرده و به نقد هر یک از این ایده‌ها که تکیه بر قدرت جادویی انسان دارد پرداخته است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی