نهج الفصاحه

۹۷۸۹۶۴۲۰۴۱۰۱۵، ۹۸۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، گالینگور، وزیری
دارالعلم
سیدعلی حسینی
ابوالقاسم پاینده