نمونه سوالات آزمونهای استخدامی (رشته حسابداری)

خلاصه

پدیدآورندگان

جمشید واحدی

نویسندگان

جمشید واحدی

ناشر ها

نشر برایند پویش

برایند پویش