نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدعلی روح‌الهی

نویسندگان

محمدعلی روح‌الهی

ناشر ها

نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران