نقش فضای مجازی و سایبر در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدعلی موظف‌رستمی

نویسندگان

محمدعلی موظف‌رستمی

لیلا مردانی

ویراستاران

لیلا مردانی

اسلام سواری

ویراستاران

اسلام سواری

ناشر ها

نشر پرهیب

پرهیب