نقش جنبش‌های نوظهور در جنگ نرم

خلاصه

روی‌کردی استراتژیک به «جنبش‌های نوپدید دینی» و کاربرد آن‌ها در «جنگ نرم» است. از دیدگاه نگارنده جنگ سیاسی امروز که در قالب جنگ‌های نرم نمود پیدا می‌کند وابستگی‌ شدیدی به تغییرات فرهنگی در کشورهای هدف دارد. از همین‌رو جنبش‌های معنوی نوپدید، ابزارها یا راه‌کارهایی برای نبرد نرم هستند که با تغییر فرهنگ دینی مردم، فرهنگ سیاسی را دگرگون می‌کنند. تکثرگرایی دینی، شک‌گرایی، احساس‌گرایی، ناعقل‌گروی در دین‌ورزی و خودمحوری معنوی را جمله اهداف اصلی این فرقه‌ها می‌باشد که به تحیر در تشخیص حق و باطل و دشمن‌شناسی منجر شده و موجب بروز واکنش‌های احساسی به جای کنش‌های عقلانی می‌گردد و این امر یکی از ابزارهای لازم در زمینه انحراف مبارزات سیاسی ملت‌ها خواهد بود.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی