نقدی بر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

خلاصه

کتاب حاضر، درموضوع نقد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ایران نوشته شده است. از این رو پس از بیان تاریخچة سازمان قضایی نیروهای مسلح قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مواد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و برخلاف تکالیف نظامی ارائه و مجازات‌های قانونی هر یک، بازگو شده است. سپس هر یک از مجازات‌ها نقد و تفسیر شده است. در پایان نیز آیین‌نامة اجرایی موضوع مادة پانزدهم قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آورده شده است.

پدیدآورندگان

علی صادقی‌نسب

نویسندگان

علی صادقی‌نسب

ناصر روشنی

ویراستاران

ناصر روشنی

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده