نقد هنر در قرن بیستم

خلاصه

نویسنده در این کتاب، به معرفی و نقد گروه‌ها و مکتب‌های هنری مختلف در قرن بیستم پرداخته است. «فوویسم»؛ «کوبیسم»؛ «پوریسم»؛ «ورتی‌یسم»؛ «کوپوفوتوریسم»؛ «ایماژیسم»؛ «رایونیسم»؛ «بروتالیسم»؛ «اگلی‌رئالیسم»؛ «ددائیسم»؛ «سوررئالیسم»؛ «متریسم»؛ «نئورئالیسم»؛ «رئالیسم سوسیالیستی»؛ «مکتب متافیزیکی»؛ «گروه پل»‌؛ «گروه کمدن تاون» و «گروه پنج نوامبر» از گروه‌ها و مکتب‌های معرفی شده در این کتاب هستند.

پدیدآورندگان

علیرضا زمانی

نویسندگان

علیرضا زمانی

ناشر ها

نشر شرکت انتشاراتی مرکب سپید

شرکت انتشاراتی مرکب سپید

نشر جلوه نگار

جلوه نگار