نقد ادبی (آشنایی با مکاتب نقد و آفاق نقد علمی)

خلاصه

در این کتاب، به موضوع نقد ادبی و آموزش شیوه‌های نقدنویسی پرداخته شده است. نوشتار حاضر، تلاشی است در راستای معرفی مکاتب مهم نقد ادبی و بیان تاریخچة مختصری از هر یک از این مکاتب به همراه شاهد مثال‌هایی از ادب فارسی. شایان ذکر است بخشی از کتاب به آموزش شیوة عملی نقد ادبی اختصاص دارد. از جمله مباحث مندرج در کتاب، می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ادبیات چیست»؛ «نقد ادبی چیست»؛ «نقد سنتی و رویکردهای آن»؛ «ساختارگرایی و پساساختارگرایی»؛ «نقد نوین»؛ «نقد اسطوره‌گرا»؛ «نقد هرمونیک و نقد مارکسیستی».

پدیدآورندگان

مسعود سپه‌وندی

نویسندگان

مسعود سپه‌وندی

فرانک فرشید

نویسندگان

فرانک فرشید

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده