نقد ادبی

خلاصه

موضوع این اثر، معرفی، شرح و تفسیر نظریه‌های طرح شده در طول تاریخ ادبیات دربارة نقد ادبی است. از میان این نظریه‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ماهیت ادبیات از نظر افلاطون»؛ نظریة «بندتو کروچه»، «دربارة زیبایی هنر»؛ «نظریة فلاسفة پوزیتویسم دربارة ادبیات»؛ «نظریة «لیچ» دربارة زبان شعر» و «نقد از دیدگاه اسپینگاران». ضمن آنکه در پایان کتاب، مضامین مشترک مفاهیم نقد ادبی مدرن، معرفی و با مفاهیم سنّتی ادبیات فارسی مقایسه و تطبیق داده شده است.

پدیدآورندگان

بیژن ظهیری‌ناو

نویسندگان

بیژن ظهیری‌ناو

ناشر ها

نشر محقق اردبیلی

محقق اردبیلی