نظریه‌ها و مسایل اصول حسابداری (1)

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدمحمد میرتونی

نویسندگان

سیدمحمد میرتونی

محسن دستگیر

ویراستاران

محسن دستگیر

ناشر ها

نشر آییژ

آییژ