نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن

خلاصه

پدیدآورندگان

علی مشکینی‌اردبیلی

نویسندگان

علی مشکینی‌اردبیلی

احمد جنتی‌

مترجمان

احمد جنتی‌

ناشر ها

نشر الهادی

الهادی