نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی در گره‌های شهری

خلاصه

پدیدآورندگان

محمد فرخ‌زاد

نویسندگان

محمد فرخ‌زاد

جابر دانش

نویسندگان

جابر دانش

ناشر ها

نشر سازمان شهرداری های کشور

سازمان شهرداری های کشور