موعود قرآن: چهل حدیث در توضیح چهل آیه قرآن درباره امام مهدی (عج)

خلاصه

پدیدآورندگان

واحد پژوهش موسسه فرهنگی موعود عصر (عج)

تدوین‌گران

واحد پژوهش موسسه فرهنگی موعود عصر (عج)

ناشر ها

نشر موعود عصر

موعود عصر